top of page

NHI har tagit på sig ledartröjan

Norra Sverige visar världen för

virtuell hälsovård på distans

I många länder runt om i världen är ”rural medicine” ett mycket prioriterat område med omfattande forskning. I norra Sverige, där det idag bor knappt 300 000 personer i glesbygd. finns landets enda FoU-avdelning med inriktning på rural medicine.Här finns också den högsta andelen äldre och den högsta försörjningsbördan. Om utvecklingen fortsätter som idag räknar forskarna med att det i början av 2030-talet finns fler personer i icke arbetsför ålder än i arbetsför ålder i Sveriges glesbygdskommuner. En utveckling, som väsentligt kommer att öka och förändra behovet av hälso- och sjukvård, men också möjligheten att rekrytera välutbildad vårdpersonal. 

Det är mot den bakgrunden som NHI tillsammans med norra Sveriges regioner och kommuner samlats kring en gemensam sjukvårdspolitisk plan och vision med målsättning att bli världsledande på framtidens vård och omsorg i glesbygd.I denna vision ingår bland annat fortsatt utveckling av de virtuella hälsorummen i samverkan med kommunal hälsovård. Målsättningen är att det inom två år ska finnas minst ett 20-tal liknande virtuella hälsorum i de fyra nordligaste länen.

De offentliga aktörerna i norra Sverige har tillsammans med Nordic Health Innovation (NHI) samlats kring en gemensam vision med målsättning att bli världsledande på framtidens vård och omsorg i glesbygd. I planen ingår bland annat en omfattande satsning på virtuella hälsorum i samverkan med kommunal hälsovård. Tre sådana hälsorum har redan etablerats och fler är nu på gång.

bottom of page